Make your own free website on Tripod.com

Philippine Pledge of Allegiance

Pilipino and English versions of the Philippine Pledge of Allegiance.

Panatang Makabayan

Pledge of Allegiance

Panatang Makabayan
Iniibig ko ang Pilipinas.

Ito ang aking lupang sinilangan;
Ito ang tahanan ng aking lahi.

Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang.

Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang;
Susundin ko and mga tuntunin ng aking paaralan;
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas.

Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan.

Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa.
I love the Philippines.

It is the land of my birth;
It is the home of my people.

It protects me and helps me to be strong, happy and useful.

In return I will heed the counsel of my parents;
I will obey the rules of my school;
I will perform the duties of a patriotic, law-abiding citizen.

I will serve my country unselfishly and faithfully.

I will be a true Filipino in truth, in words and deed.